Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Oznaczanie etanolu w różnych matrycach, za pomocą na stołowego systemu NMR

Technika magnetycznego rezonansu jądrowego kojarzona jest głównie z identyfikacją związków organicznych i z dużymi kosztownymi w zakupie i użytkowaniu systemami. Większość prac naukowych dotyczy systemów wysokopolowych, w których wbudowane magnesy nadprzewodzące wymagają chłodzenia ciekłym azotem, lub helem. Jednakże w ostatnim czasie pojawiły się systemy NMR wyposażone w magnesy stałe, których waga nie przekracza 100 kg. Ich rozdzielczość spektralna (szerokość sygnałów) jest zbliżona do systemów wysokopolych, jednakże z powodu niższej częstotliwości, rozdzielenie sygnałów multipletów, nie jest odpowiednie. W związku z tym systemy te mają ograniczone zastosowanie w identyfikacji związków. Mogą być one jednak użyte do analizy ilościowej związków o charakterystycznej strukturze. 
Sygnały w technice NMR są proporcjonalne do ilości protonów (w przypadku widm H1), a więc również do stężenia substancji. NMR nie może być porównywana pod względem czułości do takich metod jak LC/MS czy nawet HPLC/UV, jednakże w trakcie pomiarów próbki nie są niszczone, a sam proces ich przygotowania jest niezwykle prosty. Sprawia to że technika NMR wydaje się być idealnym rozwiązaniem do oznaczania alkoholu etylowego. Zarówno w krwi, gdzie wymagane limity detekcji są na poziomie dziesiątych części promila, jak i do oznaczeń zawartości alkoholu w napojach. 
Dodatkowo narzędzie to może być wykorzystane do potwierdzania autentyczności i identyfikacji alkoholi, przy wykorzystaniu metody odcisku palca (fingerprinting) wspartych stosowną analizą matematyczną (PCA, PLS).Celem projektu jest opracowanie metody oznaczania alkoholu we krwi, konkurencyjnej do obecnie stosowanej GC headspace. Oprócz tego planowane jest opracowanie metody pozwalającej na oznaczanie zawartości alkoholu w napojach, co jest istotne w procesie monitorowania fermentacji. Dodatkowo planowane jest stworzenie narzędzia, pozwalającego na potwierdzanie autentyczności produktów alkoholowych.
Projekt POIR.01.01.01-00-0059/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 181 700 zł
POIR