Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Opracowanie wysokowydajnej metody oznaczania metabolitów Witaminy D

Projekt związany jest z wysokoprzepustową analizą metabolitów witaminy D w surowicy i w próbkach suchej kropli krwi. Jego podstawowym celem jest zwiększenie przepustowości metody LC/MS-MS oznaczania tych biomarkerów.
Największym kosztem związany z wykonywaniem analizy przy pomocy systemu LC/MS jest koszt amortyzacji sprzętu, związany z czasem wykonywania pojedynczej analizy. Obecnie wykorzystywana w laboratorium metoda, zajmuje w zależności od wykorzystanej kolumny chromatograficznej około 6 minut. Z racji na podobieństwo strukturalne metabolitów witaminy D (C3-epimer), czas rozdzielnia chromatograficznego nie może być znaczący skrócony. Ze względu na analizę próbek suchej kropli krwi i małą ilość materiału badanego, w procesie przygotowania próbek do analizy metabolity witaminy D są upochadniane. Aby zwiększyć ilość analizowanych próbek, planowane jest zastosowanie „multiplexingu” odczynnikowego. Planowane jest stworzenie kilku homologów odczynnika upochadniającego. W ten sposób w różnych próbkach, cząsteczki analitu zostaną zmodyfikowane przy pomocy odczynników upochadniających o różnej masie cząsteczkowej. To pozwoli, różne próbki zmieszać przed analizą i w trakcie i w trakcie jednego nastrzyku, wykonać pomiar dla dwóch lub trzech różnych próbek. Pozwoli to nawet na trzykrotne zwiększenie przepustowości analizy. 
Zwiększenie liczby próbek możliwych do wykonania w jednostce czasu przez system LC/MS niesie za sobą konieczność zwiększenia wydajności metody przygotowania próbek. W tym celu planowane jest opracowanie metody przygotowania próbek z surowicy umożliwiających korzystanie z płytek wielodołkowych. Oprócz korzyści wynikających ze skrócenia czasu przygotowania próbek, dodatkowo zmniejszy to koszt całej procedury.  
Dodatkowym celem związanym z upowszechnieniem metodyki oznaczania Witaminy D jest wykazanie że w przypadku gdy pobór krwi żylnej jest niemożliwy/utrudniony lub niewskazany, jak np. w u noworodków, możliwe jest wykonywania badania diagnostycznego z suchej kropli krwi. Osiągnięcie założonych rezultatów pozwoli zmniejszyć koszty wykonywania oznaczenia Witaminy D, oraz zwiększy dostępność stosowania metody, oraz, co jest niezwykle ważne w związku z przyspieszonym rozwojem telemedycyny związanym z epidemią Covid-19, pozwoli na samodzielne pobranie krwi bez odwiedzania placówki leczniczej.
Projekt POIR.01.01.01-00-0816/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 2 063 076,50 zł
POIR