Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie leków przeciwpadaczkowych z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Monitorowanie terapii lekowej w przebiegu leczenia epilepsji. Badanie ma za zadanie określenie indywidualnej odpowiedzi organizmu na zastosowane leczenie poprzez oznaczenie aktywnego stężenia leków przeciwpadaczkowych we krwi. Umożliwia dostosowanie dawki niezbędnej do uzyskania efektu terapeutycznego oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów toksyczności stosowanych leków.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Briwaracetam, Karbamazepina, Epoksyd karbamazepiny, Etosukcymid, Felbamat, Gabapentyna, Lakozamid, Lamotrygina, Lewetyracetam, Okskarbazepina, 10-Hydroksykarbazepina, Perampanel, Fenobarbital, Prymidon, Fenytoina, Pregabalina, Rufinamid, Styrypentol, Sultiam, Tiagabina, Topiramat, Kwas walproinowy, Wigabatryna, Zonisamid oraz Klobazam, Norklobazam, Klonazepam, Diazepam, Nordiazepam
  • Rodzaj materiału badanego: Surowica, osocze
  • Kategoria badań: Terapia monitorowana